Chính sách bảo mật thông tin là một trong những chính sách mà Dinh dưỡng Hà Phương đặc biệt chú trọng khi khách hàng mua hàng.

  1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng
    Dinh dưỡng Hà Phương sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng vào mục đích là quản lý cơ sở dữ liệu về người tiêu dùng, quản lý thông tin bảo hành sản phẩm, chăm sóc khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Dinh dưỡng Hà Phương sử dụng thông tin của người tiêu dùng để:

• Gửi các thông báo về các sản phẩm mới.

• Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của người tiêu dùng.

• Liên lạc và giải quyết khiếu nại, bảo hành sản phẩm đối với người tiêu dùng.

• Kiểm tra, xác nhận lại lịch sử mua hàng khi có khiếu nại, tranh chấp.

• Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản, các hoạt động giả mạo người tiêu dùng.

• Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân
Không có thời hạn lưu trữ, ngoại trừ các trường hợp:

• Người tiêu dùng gửi yêu cầu hủy bỏ tới Dinh dưỡng Hà Phương hoặc Dinh dưỡng Hà Phương giải thể hoặc bị phá sản.

• Các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, khu vực lưu trữ vật lý, sổ sách lưu trữ của Dinh dưỡng Hà Phương bị thiên tai, hỏa hoạn mà không thể khắc phục được.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của người tiêu dùng
Người tiêu dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

• Ban quản trị website

• Bộ phận bảo hành sản phẩm

• Bộ phận bán hàng, chăm sóc khách hàng

• Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website https://haphuong.vn

• Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng
Dinh dưỡng Hà Phương cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên https://haphuong.vn.

Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người tiêu dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người tiêu dùng.

Dinh dưỡng Hà Phương cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi không có sự đồng ý của người tiêu dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc các quy định khác của pháp luật.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng, Ban quản trị website có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho người tiêu dùng được biết về vụ việc.


6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin của người tiêu dùng
Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm, người tiêu dùng vui lòng gửi khiếu nại đến bộ phận quản lý của Dinh dưỡng Hà Phương thông qua:

  • Hotline: 0986 411 677
  • Email: dinhduonghaphuong@gmail.com